سرور ویندوز

(انتخاب دسته بندی دیگر)

KisiaWEB 50 MB WIN
KisiaWEB 100 MB WIN
KisiaWEB 200 MB WIN
KisiaWEB 300 MB WIN
KisiaWEB 500 MB WIN
KisiaWEB 700 MB WIN
KisiaWEB 1 GB WIN
KisiaWEB 50 MB WIN
(Bandwidth
1.5 GB)
50,000 تومان
سالیانه
KisiaWEB 100 MB WIN
(Bandwidth
3 GB)
80,000 تومان
سالیانه
KisiaWEB 200 MB WIN
(Bandwidth
5 GB)
150,000 تومان
سالیانه
KisiaWEB 300 MB WIN
(Bandwidth
8 GB)
230,000 تومان
سالیانه
KisiaWEB 500 MB WIN
(Bandwidth
10 GB)
330,000 تومان
سالیانه
KisiaWEB 700 MB WIN
(Bandwidth
15 GB)
430,000 تومان
سالیانه
KisiaWEB 1 GB WIN
(Bandwidth
20 GB)
580,000 تومان
سالیانه